Psykiske lidelser

Esterellas nye tjeneste Råd og Veiledning startet opp den 10 februar. Her er det samlet en rekke mennesker med ulik kompetanse og livserfaring. Jeg er en del av dette teamet med min fagkompetanse som psykolog. Men selvfølgelig, du trenger ikke ha psykiske problemer for å få en samtale med meg. Jeg er der også for deg som vil ha noen å snakke med om det som opptar deg i hverdagen. Enten det gjelder deg selv, eller noen du kjenner. Jeg har lang erfaring med mennesker som har det vanskelig, og medfølelse og empati er viktige faktorer i mitt liv. Jeg har selv kjent på mange vonde følelser, så jeg vet at det ikke alltid er så lett å bære dette alene. Av og til trenger man noen å snakke med. Mye kan bli lettere, når man bare får delt problemet med noen.

Jeg vil fortsette denne bloggen med å gi en liten innføring i de mest vanlige psykiske lidelsene. Men selv om du kanskje vil kjenne igjen noen av symptomene jeg beskriver her, så betyr ikke det at du har en psykisk lidelse.

Den mest vanlige psykiske lidelsen er depresjon. Den kjennetegnes ved generell tristhet, tiltaksløshet og av og til sinne og redsel. Søvnløshet og dårlig appetitt følger også gjerne med. Noen ganger vil en depresjon gå over av seg selv, men når de vanskelige følelsene vedvarer over lang tid og blir verre, er det lurt å søke profesjonell hjelp.

Angst er en psykisk lidelse som har mange ulike symptomer, som fks hodepine, tretthet, muskelspenninger, skjelvinger, svimmelhet, hjertebank, redsel, og uro for å nevne noen.
Vi har fem hovedgrupper av angst.

Generalisert angst: Denne angsten er ikke knyttet opp mot spesifikke situasjoner. Denne type angst preges av rastløshet og bekymringer. Kroppslige reaksjoner som skjelving og svimmelhet er vanlig. Diagnosen generalisert angst gis først når symptomene har vart i 6 måneder.

Panikkangst: Kommer brått og uten forvarsel, ofte sammen med kroppslige reaksjoner som skjelving, svimmelhet, pustevansker, kvalme, svetting, ofte også dødsangst. Denne type angst kan være svært skremmende.

Fobier: Intens frykt for bestemte situasjoner og aktiviteter. Vi deler denne type angst i tre hovedgrupper, sosial fobi, agorafobi og spesifikke fobier. Ved sosial fobi er man redd for å omgås andre mennesker, bestemte grupper mennesker eller situasjoner. Agorafobi er redsel for å gå ut eller komme i situasjoner som oppleves som usikre. Denne fobien knytter seg særlig opp mot åpne plasser, steder med mange mennesker, offentlige transportmidler etc.
Spesifikke fobier handler om bestemte gjenstander eller situasjoner, som fks eddekopper, høyder, hunder eller fly.

Posttraumatisk stresslidelse: Oppstår som en forsinket reaksjon på hendelser som opplevdes som skremmende eller psykisk smertefull. Hendelsen kan være en trussel om fks død for seg selv eller andre, mot ens egen eller andres psykiske, seksuelle og fysiske integritet. Fks, voldtekt, overgrep, katastrofer, ulykker osv. Man gjenopplever hendelsen gjennom bilder, tanker og mareritt ( flashbacks). Fysiske symptomer forekommer som sinne, frustrasjon, smerter, anspenthet, skvettenhet og søvnproblemer. (autonom hyperaktivitet). Man unngår alt som minner om hendelsen. Man kan ha konsentrasjonsproblemer og hukommelsessvikt. De diagnostiske kriterier er at disse symptomene har vart over en måned, og at de gir en betydelig svekkelse i viktige funksjonsområder.

Tvangslidelser: Plages av tvangstanker og tvangshandlinger. Sjekker samme ting flere ganger, må gjøre ting i bestemt rekkefølge. Tvangslidelser er en konsekvens av det vi er redde for, og vi får slike tanker og handlinger for å redusere det som føles skremmende.

Psykoser: Dette er en tilstand der man ikke klarer å skille mellom virkelighet og fantasi .De kan ha ulike årsaker og alvorlighetsgrader. Noen av psykoselidelsene kan ha et kortvarig forløp, andre kan vare opp til flere år, og kreve en omfattende behandling. Psykotiske symptomer kan oppstå ved lidelser som schizofreni, paranoide psykoser, alvorlig depresjon, rusmiddelproblemer og bipolare lidelser.

Personlighetsforstyrrelse: Dette er en psykiatrisk lidelse, som kjennetegner avvik i personligheten. Man får tildels urimelige reaksjoner på personlige og sosiale settinger. Fks Borderline.

Bipolar lidelse: En psykisk lidelse som gjør at humør og aktivitet svinger mer enn hos andre mennesker. Man veksler mellom enorm aktivitet og godt humør, til nedstemthet og depresjon.

En del andre psykiske tilstander er fks anorexia og bulemi, alle former for avhengighet til rus og spill, selvskading etc.

Dette er selvfølgelig bare en liten oversikt over de mest vanlige psykiske lidelsene. En del av disse kan behandles med samtaleterapi, andre trenger medisinering, eller en kombinasjon av disse. Andre igjen krever innleggelse på psykeriatisk avdeling. Dessverre er det slik at noen psykiske lidelser er så alvorlige at man kan kreve vedkommende tvangsinnlagt. Dette er det svært strenge kriterier for, og kommer først til anvendelse dersom vedkommende er en fare for seg selv eller andre. I tilegg må visse andre kriterier være oppfylt.

Å skulle håndtere en psykisk lidelse, kan være svært belastende. Ikke bare for vedkommende selv, men også for familien rundt. Det er derfor viktig at man søker profesjonell hjelp i tide.

May Lena.

Total Page Visits: 947 - Today Page Visits: 1